BABY TRAIL OPPIMISPELI -

POLKU HYVINVOIVAAN VAUVAPERHE-ELÄMÄÄN

Pelaa

(Peli ei toimi Internet Explorer selaimella)


Tekninen tuki aaro@cafo.fi

BabyTrail traileri:

BabyTrail trailer (english):

Katso Yle:n uutisvideo aiheesta:

Perheille

Peli välittää tietoa vauvaperhe-elämästä ja sen avulla vahvistetaan vanhemmuutta, vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä vanhempien keskinäistä kommunikaatiota. Peli kannustaa keskustelemaan, pohtimaan, tekemään harjoitteita ja viemään opittua arkeen.

Ammattilaisille

Peli tarjoaa tietoa nykyperheistä ja siitä, millaisesta tuesta nykyvanhemmat hyötyvät. Se kannustaa huomioimaan perheiden moninaisuutta, arvioimaan omia suhtautumistapoja ja perhekäsityksiä sekä uudistamaan työvälineitä perhepalveluissa.

Päättäjille

Peli tarjoaa tietoa vanhemmaksi tulovaiheesta ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä kannustaa arvioimaan omia suhtautumistapoja, eläytymään nuorten vanhempien elämäntodellisuuteen ja pohtimaan yhteiskunnallisten palvelujen roolia perheiden elämässä.

Ajankohtaista

Voiko isäksi tuloon valmistautua pelaamalla oppimispeliä? VauvaPolku-peli kompassina kohti omannäköistä isyyttä

Jokainen isä on omanlaisensa yksilö omine tarpeineen ja toiveineen. Myös isyyteen valmistautuminen on yksilöllistä ja herättää odottavissa isissä monenlaisia tunteita sekä ajatuksia. Entä voisiko oppimispelin pelaaminen auttaa tutustumaan itseensä vanhempana sekä syntyvään lapseen? Ensimmäistä lastaan odottavien isien mielestä todellakin voi.

Selvitin pro gradu -tutkielmassani lasta odottavien isien näkemyksiä pelillisyyden hyödyntämisestä osana isyyteen valmistautumista. Pelillisyyden hyödyntämistä tutkittiin digitaalisen, tutkimuksiin perustuvan VauvaPolku-oppimispelin avulla. Pelin tarkoituksena on tukea vanhempien kasvua kohti omannäköistään vanhemmuutta. Tutkimukseen osallistui kuusi miestä, jotka odottivat ensimmäistä lastaan tai olivat vastikään tulleet isiksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoituna ryhmähaastatteluna sekä kolmena yksilöhaastatteluna.

Tutkimukseni mukaan lastaan odottavat isät pitivät VauvaPolku-oppimispeliä toimivana apuna isyyteen valmistautumisessa. Pelin koettiin tekevän vauvan odotuksen ja puolison raskauden konkreettisemmaksi, ja näin helpottavan isyyteen valmistautumista. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että isien on usein hankala sisäistää lapsen tuloa odotusaikana. Raskautta ja vauvan odotusta isälle konkretisoivat usein vasta vauvan potkujen tunteminen, vatsan kasvu sekä ultraäänitutkimuksessa vauvan näkeminen. VauvaPolku voisikin olla hyvä väline lähestyvän vauvan syntymän ja sen mukanaan tuomien muutosten ennakointiin ja sisäistämiseen.

Tutkimuksessani ilmeni isien selkeä tarve omien ajatusten prosessoinnille sekä tulevasta vanhemmuudesta käytävälle keskustelulle. Isät pitivät tärkeänä oman isyyden pohtimista, ja he kokivat VauvaPolku-oppimispelin toimivan hyvänä apuna ja tukena tässä. Pelin koettiin rohkaisevan omannäköiseen vanhemmuuteen positiivisella otteella ja kannustavalla tyylillä. Isät uskoivat pelin toimivan myös hyvänä pohjana kumppanin kanssa käytävälle keskustelulle, koska se tarjoaa vinkkejä ja aiheita, joista tulevien vanhempien olisi hyvä keskustella ennen lapsen syntymää.

Tutkimieni isien mielestä neuvolassa ja muissa perhepalveluissa on tärkeää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota isiin vanhempina sekä heidän tarpeisiinsa, etteivät he jää raskausaikana sivullisen rooliin. Tutkimukseni perusteella VauvaPolkua voisikin hyödyntää osana neuvolapalveluita isyyteen valmistautumisen tukena. Kun pelatessa nousseista ajatuksista sekä kysymyksistä olisi mahdollisuus keskustella neuvolakäyntien yhteydessä, tukisi se vanhemmuuteen valmistautumista ja toimisi odotusaikaisten isien apuna ja tukena. On tärkeää arvostaa isien tarpeita tulevina vanhempina, jotta he löytävät oman tapansa olla turvana ja tukena tulevalle lapselle sekä koko perheelle

“...neuvolassa ei miestä sillee huomioida juuri ollenkaa niin, jos sitä koton ei muuten tuu, niin täst kyl sais hyvii aihioita siihen keskusteluun ehottomasti ja semmosii mitä kannattaa miettii kyl ennen ku se vauva syntyy.”

Suvi Koivunen

Tietoa oppimispelistä, perhetutkimustiedosta hyvinvointia perheille, työkaluja ammattilaisille ja tietoa päättäjille:

VauvaPolku – BabyTrail-peli pohjautuu tutkimustietoon. Peli on uudenlainen tapa valmentautua vanhemmuuteen.

Vanhempien peli on suunnattu perheille, jotka odottavat ensimmäistä lastaan, ja vauvaperheen vanhemmille. Sen tavoitteena on palvella erilaisia perhemuotoja ja -tilanteita. Peli uudistaa perheille suunnattua viestintää: tutkimustieto on perheitä kiinnostavassa muodossa ja herättää ajatuksia ja keskustelua.

Peliä pelaamalla pienen lapsen vanhempi saa tietoa vanhemmuudesta ja perhe-elämästä ja pohtii samalla perheen hyvinvointiin ja omaan vanhemmuuteen vaikuttavia tekijöitä ratkaisukeskeisesti ja voimavaralähtöisesti. Näitä teemoja ovat esimerkiksi isyyden vahvistaminen, parisuhteen ylläpitäminen, ristiriitojen ratkaiseminen, sujuva arki sekä hyvää äitiyttä ja isyyttä koskevat odotukset.

Peliä voi pelata yksin, kahdestaan, ryhmässä, ilman ohjaajaa tai ohjatusti esimerkiksi perhevalmennusryhmissä ja perhekahviloissa. Mikäli peliä pelataan ohjatusti, voi ohjaaja tuoda keskusteluun myös ammattilaisen näkemyksen.

Päättäjille suunnattu oppimispeli tarjoaa tietoa vanhemmuuteen siirtymästä, perheiden moninaisuudesta ja vauvaperheiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Peliä pelaamalla päättäjät saavat uutta tutkimustietoa perheestä ja perheiden tukemisesta sekä palveluiden merkityksestä perheille.

Peli kytkeytyi Tieteen työpajaan ”Perheen perustamisen globaalit haasteet ja ratkaisumallit” ja sen vastuullisina johtajina toimivat Anna Rönkä ja Eija Sevon. Tieteen työpajaa rahoitti Suomen Kulttuurirahasto (2016–2018) ja sen yhtenä tavoitteena oli kehittää innovatiivisia tutkimusperustaisia perheiden tukemisen tapoja.

Pelin teemat

Vanhemmuustaipaleella rohkaistaan omannäköiseen vanhemmuuteen ja pohditaan miten omaa hyvinvointia voisi edistää.

Työraitilla kannustetaan tekemään omalle perheelle sopivia valintoja työn- ja lasten hoidon yhteensovittamisessa sekä pohditaan perhe-elämään vaikuttavia taloudellisia seikkoja.

Vauvapuistossa opitaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä herkkyytä tunnistaa ja ymmärtää vauvan tarpeita.

Kumppanuuspolku antaa vinkkejä parisuhteen hoitamiseen lapsiperhearjessa ja kannustaa yhdessä kasvattamiseen ja kasvatusvastuun jakamiseen.

Verkostokujalla kannustetaan vanhemmuuden ilojen ja surujen jakamiseen sekä tuen aj avun hakemiseen.

Koulutus

Tutustu VauvaPolku-BabyTrailkoulutukseen:

TIIMI

BabyTrail kehitetään Tieteen tiedotus ry:n rahoituksella. VauvaPolku-BabyTrail pelin toteuttivat ja sen omistavat yhteisesti Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, Family Support House ja ohjelmointiyritys Caffeine Overdose.

Peli kehittämisessä yhteistyökumppaneina olivat mukana THL, MLL ja Games For Health Finland. Pelin kehittämishanke kytkeytyi Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaan kansainväliseen Perheen perustamisen globaalit haasteet Tieteen työpajaan (TRIAD).

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Anna Rönkä

anna.k.ronka@jyu.fi

040 085 04891

Family Support House Oy

Susanna Sillanpää

susanna.sillanpaa@fasuhouse.com

044 252 7512

Caffeine Overdose Oy

JP Hakoluoto

jp@cafo.fi

044 235 7964